Отворена покана за артистични идеи за спектакли на сцена „Апостол Карамитев” в Народния театър | Новини | Народен театър „Иван Вазов“
15 юни 2023

Отворена покана за артистични идеи за спектакли на сцена „Апостол Карамитев” в Народния театър

Отворена покана за артистични идеи за спектакли на сцена „Апостол Карамитев” в Народния театър

Народният театър „Иван Вазов“ отправя покана за артистични идеи за спектакли, които да бъдат реализирани на сцена „Апостол Карамитев“ в рамките на сезон 2023/2024 и да станат част от репертоара на театъра. Обявяването на подкрепените идейни предложения ще съвпадне с честването на 100-годишнината от рождението на актьора Апостол Карамитев.

През сезон 2022/2023, стартирайки като проектни намерения за сцена „Апостол Карамитев“, в програмата на театъра успешно бяха реализирани спектаклите „Фиеста“, „Неведение“, „Русалка“, „Петрови в грипа” израз на стремежа на театъра да даде възможност за изява на експериментални сценични формати и нови, ярки индивидуални гласове.

Отворената покана е част от цялостната петгодишна концепция на ръководството на Народния театър „Иван Вазов“ за разгръщане и отваряне на репертоарната политика на институцията чрез изграждането на паралелни програми, които обогатяват и надграждат творческата ѝ дейност в различни посоки. 

Основната цел на инициативата е да се даде възможност за представянето на различни форми и естетики, да се предложат нови, интердисциплинарни перспективи към правенето на театър, да бъдат открити интересни автори, идеи и практики, да се отправят нови артистични предизвикателства към трупата и екипа на театъра, да се даде видимост на нови или непознати за Народния театър автори, които да внесат своеобразните си разбирания за сценично произведение.

Доколкото артистичните концепции и идеи съдържат в себе си годни обекти на авторско право, авторите запазват всички права над тях.

 

Кой може да кандидатства?

●  Поканата е отворена за професионални артисти или артистични колективи от различни области и жанрове на изкуството и професионалисти от други творчески области театър, танц, цирк, музика, визуални изкуства, архитектура, дизайн, литература, фотография, видеография, дигитални изкуства, кино и др. с доказан професионален опит в своята област.

● Под „професионален опит” в настоящия конкурс се разбира: наличието на поне 3 (три) реализирани в професионален контекст артистични проектa (в зависимост от сферата на професионалната реализация на кандидата, отправящ артистичното предложение).

●  Лица, които не са щатни служители на Народния театър.

 

Какви са основните изисквания към артистичната идея?

       да бъде авторска идея за сценично произведение;

       да бъде технически осъществимa на сцена „Апостол Карамитев” в Народния театър;

    в спектакъла могат да участват и изпълнители извън трупата на Народния театър, като техният брой не трябва да надвишава половината от общия брой на изпълнителите в спектакъла (това не се отнася за останалата част от творческия екип);

       да предполага създаването на сценична форма с продължителност минимум 50 минути;

       да има потенциал да се играе регулярно и да бъде включена в репертоара на театъра;

       да може да бъде реализирана през сезон 2023/2024.

 

На какво ще бъде обърнато внимание?

Редом с това дали артистичната идея отговаря на изброените по-горе изисквания, тя ще бъде оценена и спрямо следните допълнителни критерии:

       да притежава цялостно и ясно артикулирано изложение на намерението;

       да демонстрира обособена артистична практика и ясна естетическа посока;

       да показва потенциал за успешна реализация на сцена.


Предимство се дава на творчески идеи, които:

       демонстрират индивидуален артистичен почерк;

       предлагат необичайна гледна точка към класически или съвременни текстове;

       разглеждат актуална обществена тема;

       предполагат създаване на хибридна форма, която е сценична, но на границата на театъра и други изкуства;

       умело използват съвременни технологии като ключов инструмент на сценичната драматургия;

       предлагат метод на работа или естетика, нетипични за българския репертоарен театър.


Неподходящи за тази покана са:

       вече създадени спектакли;

       студентски и учебни работи, които ще бъдат създадени в рамките на обучителна програма за придобиване на степен или ценз;

       идейни предложения на щатни служители на театъра;

       еднократни събития, които не биха могли да функционират като репертоарно заглавие;

       концепции, които не предвиждат включване на актьори от трупата на театъра или  не отговарят на условието за минимум половината от изпълнителите в спектакъла да бъдат щатни актьори на театъра;

       събития, които в крайната си форма не предполагат завършено произведение, което би могло да съществува самостоятелно.

 

Как протича процесът на селекция?


Процесът на кандидатстване се състои от общо четири етапа.

За да се даде възможност за участие на широк кръг кандидати и да се намали тежестта върху тях по изготвянето на детайлно разработено предложение, първото подаване на документи се ограничава до кандидатстване онлайн с Артистично намерение (Concept note) по формуляр на театъра.

 
Кандидатите с одобрено Артистично намерение ще получат покана за събеседване с представители на театъра.


На базата на проведеното събеседване ще бъдат избрани няколко кандидати, които ще имат възможност да представят Подробно предложение за спектакъл (Full project proposal) по формуляр на театъра. Те трябва да имат готовност да доразвият своята идея в рамките на три седмици.

От събраните предложения три ще бъдат включени в програмата на театъра през сезон 2023/2024.


Накратко:

Първи кръг, кандидатстване с Артистично намерение (Concept note) по формуляр на театъра;

Втори кръг, събеседване със селектираните кандидати;

Трети кръг, достигналите до този кръг ще бъдат поканени да доразвият артистичната си идея и да изготвят Подробно предложение за спектакъл (Full project proposal) по формуляр на театъра;

Четвърти кръг, избор на три артистични идеи за осъществяване на сцена „Апостол Карамитев“ през сезон 2023/2024.


Как се извършва селекцията?

Селекцията се извършва от творческа комисия, съставена от представители на театъра.

 

Какви са индикативните сроковете за селекция и обявяване на резултатите?

       Формулярите за артистично намерение се приемат по електронен път до 20 юли 2023, 00:00 ч.

    На 1 септември ще бъде обявен кратък списък с одобрени артистични идеи, чиито екипи ще бъдат поканени на събеседване в театъра, на което ще могат да представят идеите си на живо пред комисия. Събеседванията ще се проведат между 4 и 11 септември.

  На 15 септември ще бъдат обявени селектираните кандидати, които екипът на театъра ще покани да доразработят своите идеи за спектакли в Подробно предложение за спектакъл до 6 октомври 2023 г.

    На 17 октомври, по повод отбелязването на 100-годишнината от рождението на Апостол Карамитев, ще бъдат обявени трите проекта, които Народният театър ще продуцира.

На среща с екипите на трите селектирани проекта ще бъдат планирани техните репетиционни процеси и премиери в рамките на сезон 2023/2024 като работата по първото от трите заглавия ще започне през месец януари 2024 г.

1.

Подаване на Артистично намерение

15 юни 20 юли

2.

Обявяване на селектираните Първи кръг

1 септември

3.

Събеседвания в театъра

4 11 септември

4.

Обявяване на селектираните Втори кръг

15 септември

5.

Изготвяне от кандидатите на Подробно предложение за спектакъл

15 септември

6 октомври

6.

Обявяване на отличените три идеи

17 октомври

 

Какви са необходимите документи за кандидатстване?

Изпращане на попълнен Онлайн формуляр за артистично намерение

 

Как се подава артистично намерение?

Попълнени формуляри за артистично намерение се приемат до 20 юли (00.00 ч.). След този час онлайн формулярът за кандидатстване няма да бъде достъпен.


Артистични намерения, подадени на хартиен носител, няма да бъдат разглеждани.

Няма да бъдат разглеждани и предложения, коитo не са изготвени по формуляра на театъра или са получени по имейл.

 

Къде могат да бъдат задавани въпроси във връзка с конкурса?

Своите въпроси можете да изпращате на applications@nationaltheatre.bg до 5 юли 2023 г.

 

Отворената покана можете да изтеглите в pdf – формат тук.

Този уеб сайт използва cookies („бисквитки“), необходими за функционирането му. С използването на сайта Вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“.