28 май 2020

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЯВЕНИЯ ПРЕСТОЙ И ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЯВЕНИЯ ПРЕСТОЙ И ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

З А П О В Е Д

PД-09-61/28.05.2020 г.

 

На основание Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка, предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната и заповед № РД-01-277 / 26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

1. Прекратявам обявения престой със заповед № РД-09-47/13.03.2020 г. и възобновявам работата на всички актьори и служители в Народен театър „Иван Вазов“, гр. София, считано от 01.06.2020 г., при осигуряване спазването на всички необходими хигиенни изисквания за защита на здравето и на живота, но без гаранции за неразпространението на заразни заболявания, в т. ч. и на КОВИД 19. Всички служители на театъра са длъжни да се явяват на работа от 01.06.2020 г., зо което да бъдат надлежно уведомени.

2. Службата по трудова медицина да изготви план за работа на актьорите и служителите при спазването на здравословни и безопасни условия на труд в условията на опасност от зараза с КОВИД 19.

3. Одобрявам програма на театралните представленията, както следва:

3.1. Открита сцена в двора „Театър зад театъра“ ;

3.2. Закрита сцена – Голям  салон  ;

3.3. Закрита сцена - Камерна зала  ;

3.4. Закрита сцена – Камерна сцена  „Апостол Карамитев“ .

4. Да започне продажба на билети за всяко театрално представление от програмата, като за откритата сцена се продават 50% от местата за зрители, а за закритите сцени – 30% от местата за зрители:

4.1. за  сцена „Театър зад театъра“ - 40 до 42 бр. зрителски места

4.2. за  Голям  салон  -  до 300 бр. зрителски места

4.3. за  Камерна зала  - 50 до 60 бр. зрителски места

4.4. за  Камерна сцена  „Апостол Карамитев“ -35 до 40 бр. зрителски места

5. Определям следните епидемични мерки:

5.1. Да се дезинфекцират входните врати на театъра и фоайетата, тоалетните, дръжки на вратите на работните кабинети, повърхностите на бюрата, клавиатурите на компютрите и др., като възлагам на Кирил Кирилов, на длъжност „Домакин“, да организира и провежда дезинфекцията и контролира служителите, натоварени да я извършват.

5.2. Всички актьори и служители са длъжни да носят маски на работните си места, като актьорите могат да не носят маски, когато са на театралната сцена. Маските да се използват правилно и да се изхвърлят в определените за това места, сгънати отвътре навън.

6. Влизането в сградата на театъра, находяща се на адрес гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 5, да се осъществява на два потока, единият от които за присъствие на театрални постановки, като тези лица се допускат в сградата, но не по-рано от 15 минути преди началото на театралното представление, за което имат закупен надлежен билет. Вторият поток е за излизане от сградата на театъра след приключване на театралната постановка на Голяма сцена,  Камерна зала и от Камерна сцена „Апостол Карамитев“ и  „Театър зад театъра“.

7. При изчакване за влизане в сградата на театъра  гражданите да спазват дистанция от поне 2 метра един от друг.

8. Да не се допускат в сградите на театъра лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други  грипоподобни симптоми.

9. При влизане в сградата на театъра всички лица, включително актьори, служители и посетители, са длъжни да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти.

10. Всички посетители на театъра, актьори и служители  да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата.

11. Движението по стълбищата в сградата на театъра да се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели.

12. Да не се използва асансьора в сградата на театъра, с изключение на актьори, служители и посетители, които поради здравословното си състояние имат необходимост от това.

13. По време на антрактите, посетителите да спазват физическа дистанция от 2 метра.

14. След приключване на театралната постановка, зрителите следва незабавно да напуснат сградата.

15. Зрителите следва да изпълняват указанията на служителите, определени да следят за спазването на предписаните противоепидемични мерки и насочването на гражданите към театралните зали, като неизпълнението на техните нареждания е основание за извеждане от сградата на театъра.

16. От вътрешната страна до вратата на всеки етаж (вътрешни стълби) да бъде поставен диспенсер с дезинфектант за ръце, като домакинът отговаря за наличието на дезинфектант и при необходимост допълва диспенсера. Ръководител звено „Поддръжка сграда“  контролира изпълнението на това изискване.

17. Да не се допускат в театралните зали, съответно да се отстраняват, лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми.

18. Работните помещения да се проветряват без присъствие на служители и посетители на всеки час, както и да се извършва дезинфекция на работните места – повърхности и предмети.

19. Преди началото на работния ден, както и веднъж през работно време служителите на длъжност „хигиенист“ да  извършват дезинфекция на подовите настилки в публичните коридори на сградата на театъра, както и на помещенията с публичен достъп.

 

Препис от настоящата заповед да се постави на информационното табло на театъра и да се връчи срещу подпис на служителите, които имат конкретни задължения във връзка с дезинфекцията на театъра.

Заповедта да се публикува на официалната страница на театъра, както и да се постави на видно място пред театралните зали, за сведение и изпълнение.

За на хигиенните и противоепидемични предписания  за дезинфекция  възлагам изпълнението на Р-л „поддръжка сграда“ Георги Ангелов и на Домакина Кирил Кирилов.

Възлагам контрола по изпълнанието на т.8 до 15 вкл. от настоящата заповед на Зам.-директор ТПВ инж.Емил Марков.

 

ДИРЕКТОР

МАРИУС ДОНКИН

Този уеб сайт използва cookies („бисквитки“), необходими за функционирането му. С използването на сайта Вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“.